Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là…

Nội dung chính trong bài viết

Câu hỏi:

05/08/2021 1,630

A. (–C2H–C(CH3)–CH–CH2–)n

B. (–CH2–C(CH3)=CH–CH2–)n

Đáp án chính xác

C. (–CH2–C(CH3)–CH=CH2–)n

D. (–CH2–CH(CH3)–CH2–CH2–)n

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Phương trình trùng hợp isopren :

nCH2=C(CH3)-CH=CH2→ (–CH2–C(CH3)=CH–CH2–)n

Đáp án cần chọn là: B

Câu trả lời này có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

Câu 2:

Tơ nào sau đây thuộc loại được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

Câu 3:

Monome không tham gia phản ứng trùng hợp là

Câu 4:

Đề hiđro hóa etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất cả quá trình là 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polistiren là

Câu 5:

Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ axetat; tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

Câu 6:

Cho các chất sau: etilen, vinyl clorua, metyl axetat, metyl acrylat, glyxin. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là

Câu 7:

Để tạo thành PVA, người ta tiến hành trùng hợp

Câu 8:

Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình este hóa là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và ancol là bao nhiêu ?

Câu 9:

Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng?

Câu 10:

Khối lượng phân tử của một đoạn mạch polietilen là 420 đvC. Số mắt xích của đoạn mạch này là

Câu 11:

Polime nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu 12:

Nhóm vật liệu vào được chế tạo từ polime thiên nhiên

Câu 13:

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

Câu 14:

Cho các polime: PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian?

Bạn cần hỗ trợ?