Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là

Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là

A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n.

B. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

C. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.

D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .

Đáp án C

HD• Trùng hợp isopren: nCH2=C(CH3)-CH=CH2 (xrightarrow[]{t^o, xt,p}) -(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

→ Cao su isopren có cấu tạo là -(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n– → Chọn C.

Bạn cần hỗ trợ?